top of page

Všebecné zmluvné podmienky

Mgr. Tatiana Holečková – SLOVAK FOLK TRAVEL

čl.1  Predmet zmluvného vzťahu

Predmetom všeobecných zmluvných podmienok predaja a účasti na pobyte sú všetky služby zabezpečované cestovnou kanceláriou  Mgr. Tatiana Holečková-SLOVAK FOLK TRAVEL so sídlom Kremnické Bane č.30,  967 01 Kremnica.

 

čl.2  Účastníci zmluvného vzťahu

 1. Mgr. Tatiana Holečková – SLOVAK FOLK TRAVEL (ďalej len „obstarávateľ“)

 2. Fyzické, alebo právnické osoby (ďalej len „objednávateľ“)

 

čl.3 Rezervácia a objednanie pobytu

Klient si môže pobyt objednať, resp. rezervovať:

 1. priamo v CK Slovak Folk Travel na  Štefánik. nám. 33/40 v Kremnici

 2. na internetovej stránke: www.slovakfolktravel.sk,

 3. e-mailom na slovakfolktravel@slovakfolktravel.k

 4. telefonicky na číslach: +421 (45) 674 3333, +421 (905) 153 692,

 5. faxom na čísle: : +421 (45) 674 3333

 6. priamo v inej splnomocnenej cestovnej kancelárii, alebo agentúre (ďalej len „sprostredkovateľ“), ktorá sprostredkováva služby obstarávateľa.

 

čl.4 Vznik  zmluvného vzťahu

4.1  Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká na základe riadne vyplnenej  a  podpísanej zmluvy o obstaraní pobytu, resp. zájazdu, prihlášky, alebo písomnej objednávky, potvrdenej obstarávateľom, alebo sprostredkovateľom, alebo zaplatením zálohy, a to aj v prípade uzatvárania zmluvy o obstaraní zájazdu prostredníctvom sprostredkovateľa, pričom v tomto prípade za zaplatenie zálohy sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet obstarávateľa, resp. ich prevzatie v hotovosti.

4.2  Objednávateľom je osoba, ktorá s obstarávateľom uzavrie zmluvu alebo podpíše záväznú prihlášku alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila. Objednávateľ plne zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých uvedených údajov. Za neplnoleté osoby zmluvu podpíše ich zákonný zástupca.

4.3  Súčasťou zmluvy/prihlášky/objednávky sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od obstarávateľa obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponukový katalóg s aktuálnym cenníkom, internetová stránka www.slovakfolktravel.sk, písomné špeciálne ponuky,  všeobecné informácie a písomné pokyny o pobyte alebo objednaných službách.

4.4  Objednávateľ svojim vlastnoručným podpisom zmluvy:

a) potvrdzuje, že sa oboznámil so znením zmluvy a všeobecnými zmluvnými podmienkami, charakteristikou služieb (podľa bodu 4.3) tvoriacimi neoddeliteľnú súčasť zmluvy a súčasne vyslovuje s obsahom týchto dokumentov, a to aj v mene všetkých v zmluve uvedených osôb, ktoré ho na uzavretie zmluvy splnomocnili, súhlas.

b) vyslovuje súhlas, aby obstarávateľ spracoval a využil vo svojej marketingovej činnosti jeho osobné údaje.

4.5  Obstarávateľ prehlasuje, že k vzniku zmluvných vzťahov môže dochádzať aj prostredníctvom elektronickej komunikácie, internetu, alebo iným vhodným spôsobom aj bez priameho kontaktu objednávateľa s obstarávateľom.

 

čl.5 Cenové podmienky

5.1  Výsledná cena pobytu/zájazdu vychádza z požiadaviek klienta a je zostavená podľa aktuálneho cenníka obstarávateľa. Na základe potrebných údajov poskytnutých klientom mu bude do 24 hod. zo strany obstarávateľa zaslaná „Cenová ponuka“ s celkovou kalkuláciou pobytu/zájazdu.

5.2 Cenou za zájazd, resp. pobyt a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve.

5.3  Ceny štandardných zájazdov a pobytov  sú uvádzané v platných cenníkoch obstarávateľa, alebo na www.slovakfolktravel.sk. S dohodnutou cenou je objednávateľ oboznámený pri podpísaní zmluvy o obstaraní zájazdu.

5.3 Zo zliav, poskytovaných obstarávateľom, má objednávateľ nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s obstarávateľom inak.

5.4  Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.

5.5  Ceny u zájazdov, resp. pobytov na objednávku /forfaitové zájazdy, pobyty/ budú vypočítané dodatočne na základe individuálnych požiadaviek objednávateľa a potvrdené v objednávke.

5.6 Obstarávateľ má právo jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom nástupu na zájazd, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:

 1. zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,

 2. zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,

 3. zmene kurzu EURa ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%.

5.7 V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu

5.6 môže tak obstarávateľ urobiť na základe písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený  dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať podľa bodu 6.7 tohto článku.

 1. V prípade záujmu objednávateľa môže obstarávateľ sprostredkovať pre objednávateľa a ním určené osoby aj cestovné poistenie vrátane poistenia storna zájazdu pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy v súlade s poistnými podmienkami poisťovne UNION. Cena cestovného poistenia je uvedená v cenníku obstarávateľa, presný obsah krytia a podmienky cestovného poistenia sú uvedené v podkladoch poskytnutých poisťovňou Union, ktoré objednávateľ obdrží od obstarávateľa. Poistný vzťah vzniká priamo medzi objednávateľom  a poisťovacou spoločnosťou Union. V konaní o vysporiadaní poistnej udalosti  je  poisťovňa  v priamom  vzťahu k  objednávateľovi  a obstarávateľ  nemá  možnosť  posudzovať  existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

 

čl. 6 Platobné podmienky

 1. Právo na riadne poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

6.2  Obstarávateľ má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50% ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy) a to do termínu uvedenom v „cenovej ponuke“, ktorú klient obdrží od obstarávateľa.

 1. Zvyšnú časť ceny za objednané služby je objednávateľ povinný doplatiť najneskôr v lehote do 21 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb. /v príp. ak zaplatí doplatok poštovou poukážkou, alebo prevodom je povinný zaslať doklad o úhrade v danom termíne/.

 2. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 21 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu ak nebolo písomne dohodnuté inak.

 3. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten deň, kedy boli finančné prostriedky pripísané na účet obstarávateľa, resp. prevzaté v hotovosti.

6.6   Na základe úhrady plnej ceny poskytovanej služby je obstarávateľ povinný odovzdať objednávateľovi pokyny na cestu a voucher.

 1. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v stanovených lehotách a obstarávateľ oprávnený bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy a  zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré obstarávateľovi nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

 

čl.7. Práva a povinnosti obstarávateľa

7.1 Obstarávateľ je povinný:

 1. Zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu a kvalite.

 2. Poskytnúť klientovi všetky informácie týkajúce sa pobytu a zároveň ho informovať o prípadných zmenách.

 3. Po zaplatení objednaného pobytu zaslať klientovi VOUCHER, to znamená doklad o rezervácií a úhrade pobytu.

7.2 Obstarávateľ má právo:

 1. Žiadať od klienta zaplatenie dohodnutej ceny za pobyt v dohodnutom termíne

 2. Stornovať pobyt pri neuhradení ceny do daného termínu a nasledovne žiadať od klienta zaplatenie storno poplatku.

 

čl.8  Práva a povinnosti objednávateľa

8.1 Klient je povinný:

 1. Poskytnúť úplné a pravdivé údaje potrebné k rezervácii pobytu a pre účely zmluvy. V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov vznikla

 2. Zaplatiť dohodnutú cenu za pobyt v dohodnutom termíne.

 3. V prípade liečebného pobytu  v kúpeľoch sa oboznámiť s kontraindikáciami daných kúpeľov vzhľadom na svoj zdravotný stav.

 4. Oznámiť storno pobytu v čo najkratšom čase.

 5. V prípade oznámenia dodatočných zmien  obstarávateľom oznámiť bezodkladne,  najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko obstarávateľovi, v opačnom prípade platí, že objednávateľ so zmenami súhlasí.

 6. Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.

 7. Pri čerpaní služieb sa presne riadiť  pokynmi a informáciami, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, a pod.)

 8. Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program zájazdu/pobytu a príslušné predpisy miesta pobytu a objektu, v prípade ich závažného porušenia je obstarávateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

 9. Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas pobytu alebo  čerpania služieb v dopravnom prostriedku,  v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

 10. Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby pobytu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

8.2 Klient má právo:

 1. na riadne poskytnutie zájazdu a  objednaných a zaplatených služieb,

 2. na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa objednaných služieb, ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa  obstarávateľ neskôr dozvedel,

 3. vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa článku 9.

 4. písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu/pobytu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia  nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí článok 6.7 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, v opačnom prípade obstarávateľ písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa.  Obstarávateľ si účtuje za  každú zmenu objednávateľa paušálny poplatok 10,-EUR na osobu.

 5. na reklamáciu v prípade, že obstarávateľ neposkytne všetky služby súvisiace s pobytom v plnom rozsahu a kvalite.

 

čl.9 Stornovacie podmienky a stornopoplatky

 1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a  to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia obstarávateľovi.

9. 2   Pri odstúpení od zmluvy, resp. zrušení záväznej objednávky je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi, v závislosti od počtu dní ostávajúcich do nástupu na pobyt, nasledovné stornopoplatky, ktoré sa účtujú za každú prihlásenú osobu:

 1. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30% z celkovej ceny objednaných služieb  a poistné, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 46 dní a viac pred termínom začatia čerpania služieb,

 2. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40% z celkovej ceny objednaných služieb a poistné, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 45 -31 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

 3. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50% z celkovej ceny objednaných služieb a poistné, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 30 -21 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

 4. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80% z celkovej ceny objednaných služieb a poistné, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 20– 15 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

 5. skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 90% z celkovej ceny objednaných služieb a poistné, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14– 6 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

 6. vo výške 100% celkovej ceny objednaných služieb a poistné, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 dní a menej pred termínom začatia čerpania služieb a pri „no show“.

9.3   Na termíny v top sezóne 23.12 – 07.01.2010 a vzťahuje v prípade odstúpenia od zmluvy v akokoľvek predstihu  storno vo výške 100%  z celkovej ceny objednaných služieb.

9.4  V prípade storna jednej osoby v 2-lôžkovej izbe musí zostávajúca osoba doplatiť príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí aj pri obsadzovaní ubytovania, ktorého cena je kalkulovaná na pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte stornopoplatkov sa započítava aj deň, kedy bolo odstúpenie od zmluvy obstarávateľovi riadne oznámené, najneskôr však do 16.00 hodiny toho dňa.

 1. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovanie, sa postupuje ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia stornopodmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

 

čl.10  Zmena dohodnutých služieb

10.1 Obstarávateľ je povinný informovať klienta o všetkých zmenách súvisiacich s pobytom ešte pred jeho nástupom.

10.2 Pri zrušení objednaných služieb zo strany obstarávateľa, pri zmene termínu čerpania služieb o viac ako 48 hodín, alebo pri závažnej zmene kategórie ubytovania, ceny za objednané služby (pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie min. rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena miesta odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o menej ako 10%) má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny, a to bez stornopoplatkov.

 1.  Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov („výhrada minimálneho počtu účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie najneskôr do 10 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

 2.  Pri dodatočnom doobjednaní služieb objednávateľom si obstarávateľ účtuje paušálny  poplatok 5,-EUR na osobu a službu

 3.  Počas  čerpania služieb je obstarávateľ oprávnený vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z  objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré obstarávateľ nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je obstarávateľ povinný zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, alebo vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté služby, alebo poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu.

 4.  Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu, ďalej z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany obstarávateľa.

 

čl.11 Reklamácia

 

11.1  V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný  uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu obstarávateľa, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam. V prípade nedodržania tohto postupu, alebo uplatnenie uvedeného práva oneskorene, alebo až po ukončení zájazdu, právo na reklamáciu zaniká. Objednávateľ  berie na vedomie a súhlasí, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy.

11.2  Ak obstarávateľ nezabezpečí  včas nápravu namietaných služieb, môže objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, od dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, v CK, pričom k písomnému uplatneniu svojich práv doloží objednávateľ záznam, urobený podľa predchádzajúceho bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

11.3  Obstarávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu, spôsobenú porušením jeho povinností pri poskytovaní služieb alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinil on ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

11.4  Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

11.5  Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

 

čl.12 Záverečné ustanovenia

12.1.  Platnosť týchto  zmluvných podmienok sa vzťahuje na pobyty, zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou prípadov, ak si obstarávateľ vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.

12.2  Objednávateľ v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že bol oboznámený s právami a povinnosťami týkajúcimi sa získavania a spracovávania osobných údajov podľa tohto zákona. Zároveň podpísaním zmluvy udeľuje obstarávateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v zmluve obstarávateľa ako aj ňou určeným iným osobám, za účelom zabezpečenia a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb, a to na dobu potrebnú k  zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom.

12.3  Objednávateľ udeľuje súhlas so získavaním a spracovaním predmetných osobných údajov aj pre potreby marketingových aktivít obstarávateľa, najmä pre účasť vo vernostných a podobných programoch CK.

12.4  Tieto „Všeobecné zmluvné podmienky“ vstúpili do platnosti dňa 01.01.2010

a vzťahujú sa na pobyty ponúkané obstarávateľom pre príslušný rok.

12. 5 Klient zaplatením dohodnutej ceny za pobyt potvrdzuje, že s týmito podmienkami súhlasí.

bottom of page